• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Bruksrettsregler 2022

Tirsdag 11. Januar 2022

bruksrett 2022

Oppdaterte bruksrettsregler er nå publisert på sidene for regler og retningslinjer. Bruksrettsportalen oppdateres med nye satser så snart som mulig.

De viktigste endringene i regelverket for 2022 er:

  • Alle kr-satser er justert for å holde tritt med utviklingen i byggevareprisene. For å beregne justering benyttes "Byggjekostnadsindeksen for bustader, bustader i alt, materialer" per oktober, og i år er økningen i kr-satsene på hele 26,8 %.
  • Ytelse til limtre og stålbjelker (driftsbygninger) er økt til henholdsvis 50 % og 40 %.
  • Styrene ønsker økt satsing på småfehold. Det innvilges økte ytelser til nye driftsbygninger og vedlikehold av eksisterende driftsbygninger for småfe, med 50 % påslag på gjeldende satser.
  • Ytelse til gjerdemateriell er økt til 75 % og satsen for gjerde mot allmenning er økt til 150 kr (/2).
  • Begge allmenningene kan nå utbetale innvilgede ytelser til eiendommer der eier ikke er bosatt.
  • Romedal Almenning har tatt inn ytelse til etterisolering av bolig, etter nærmere retningslinjer.
  • For planteproduksjon kan det, for å ivareta vekstskifte, bygges fullt ut til én produksjon og 50 % til en annen produksjon (endret fra fullt ut til to produksjoner).