• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Beiteslipp 24. mai

Torsdag 20. Mai 2021

IMG 2040

Beiteberettigede i Romedal- og Stange Almenning kan slippe beitedyr på utmarksbeite når beitet vurderes som tilstrekkelig. Første slippdato er satt til 24. mai 2021.

Alle dyr som slippes skal være snyltebehandlet og tydelig merket. Alle voksne dyr skal ha bjelle. De som slipper dyr på beite må være medlem av beitelag og følge beitelagenes regler.

Slipp av hest skal avtales særskilt med allmenningen.

En del veger er fortsatt stengt pga. teleløsning. Sjekk vegkartet på hjemmesiden for åpning av den enkelte veg. Eiere av areal som grenser til allmenningene har lovpålagt plikt til å ha gjerde og grinder i orden til den 24. mai. Alle typer skader som følge av dårlige gjerder eller grinder utløser erstatningsansvar for gjerdeeieren.

Romedal og Stange Sau og Geit
Storfebeitelaget for Stange og Romedal
Romedal Almenning
Stange Almenning