• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
 • Telefon 62 58 53 60

Årsmøte Stange Almenning 8. april 2021

Torsdag 4. Mars 2021

koie sa 2020

Tidspunkt

Torsdag 8. april 2021 kl. 19.00

Sted

På grunn av anbefalingene rundt korona-situasjonen vil årsmøtet bli avholdt som videomøte på Teams.

Send påmelding med din e-postadresse til stange.almenning@rasa.no senest 5. april.

Årsmelding og regnskap i pdf-format kan lastes ned her.

Dagsorden

 1. Styreleder åpner årsmøtet og refererer dagsorden
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av to bruksberettigede til å underskrive protokollen
 4. Årsmelding, regnskap og revisjonsberetning
 5. Orientering om planer for kommende års virksomhet
 6. Fastsettelse av styrets godtgjørelse (forslag fra valgkomitéen)
 7. Fastsettelse av revisors godtgjørelse samt oppnevning av revisor for neste års regnskap
 8. Fastsettelse av valgkomiteens godtgjørelse (forslag fra styret)
 9. Behandling av eventuelle innkomne saker til årsmøtet
 10. Avgi uttalelse i andre saker som framlegges av allmenningsstyret med anmodning om uttalelse fra årsmøtet

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende senest en uke før møtet.