• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Trening jakthunder

Romedal Almenning og Stange Almenning har utarbeidet et nytt regelverk gjeldende for trening av jakthunder. Regelverket tar utgangspunkt i Hundeloven. I tillegg har vi definert noen datoer for når hunder kan være løse. Nedenfor kan du se detaljene.

Følgende regelverk for løse hunder i allmenningene blir gjort gjeldende fom. 10.9.2020

a. Ordinær og ekstraordinær båndtvang (vedtatt av kommunestyret) er førende.

b. Hundeloven legges til grunn for trening/slipp av hunder i allmenningene:

§ 8. Særlig om hundedressur, jakt og fangst

Jakthundtrening, jakthundprøver og dressur kan bare foregå med samtykke av grunneieren, eller den som har en allmenn bruksrett * til eiendommen. For statsallmenningene gis samtykke av fjellstyret.

For bruk av hund under jakt og fangst mv. gjelder også viltloven § 23, jf. § 26, og reindriftsloven § 65.

* Allmenn bruksrett betyr ikke at en bruksberettiget eier kan gi slik tillatelse.

Ved trening (også slipping/lufting av hund for perioder utover 15 minutter) gjelder følgende.

Her er det skilt på hvilken jaktbar art hunden er beregnet brukt til:

Hunder beregnet brukt på klauvdyr

  • Jegere/hundeeiere med kontrakt på elg-, hjort- eller rådyrjakt i RASA kan trene på eget jaktfelt i perioden fra 10.9. og frem til elgjaktstart. Deretter kan det trenes tom. 31.1 så fremt dette foregår i tråd med øvrige bestemmelser som er gitt i dette skrivet. For trening mellom 10.9. og 1.10. er det et krav om sauerenhetsbevis på hunden.
  • Eiere av hunder (uten jaktavtale på klauvdyr som hunden er beregnet for) må ha grunneiers tillatelse for å kunne trene/slippe hund. Slik trening kan først starte etter at elgjakta er ferdig, og da kun med en hund inntil 3 dager per uke. Slik trening krever grunneiers tillatelse i det enkelte tilfellet. Per dato praktiseres dette ved at det sendes en SMS til jaktoppsynet på RASA, ved Jørgen-P. Nermo på tlf. 905 10 869. SMS skal sendes i forkant av trening og ikke senere enn to timer før oppstart av trening. Det kreves ikke godkjenning på SMS før trening kan starte.

Harehund, hunder beregnet for revejakt og fuglehunder

  • Her tillates det å trene/slippe hund i perioden 10.9.-31.3.
  • Eiere av hunder (uten jaktavtale) må ha grunneiers tillatelse for å kunne trene/slippe hund. Prosedyren er lik den som er beskrevet for trening av hunder beregnet for jakt på klauvdyr.