• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Elgjakt

Kort informasjon om vilkår for jakt

Prismodell for jakt inneholder jaktkort for faste medlemmer i jaktlagene og kilospris for felte dyr. Redusert pris på jaktkort for ungdom under 25 år. Det vil være adgang for jaktlagene å ha med rekrutteringsjegere og gjestejegere på dagskortbasis.

Det vil kunne bli stilt krav til jaktlagene om å leie tilhørende koie som et tillegg til jaktavtalen.

Elgjakta i allmenningene er i utgangspunktet forbeholdt innenbygdsboende jegere. For å klassifiseres som innenbygdsboende jaktlag må mer enn halvdelen av jaktlagets medlemmer inkludert jaktleder være bosatt i det bygdelaget som de respektive allmenningene dekker (Romedal og Stange). Det er også mulig for jaktlag som ikke er innenbygds å søke.

Det stilles videre krav til jaktlederkurs for jaktleder og nestleder, ettersøkshund og et dokumentert godt treningsgrunnlag på skytebanen før jaktstart (utvidet krav til antall treningsskudd).

Jaktavtaler inngås for en 5-årsperiode. Det vil bli utdelt årlige kvoter etter bestemmelser i bestandsplan (ny bestandsplan utarbeides våren 2023).

 

Hvordan søke?

I skriftlig søknad oppgis

  • Navn på jaktlagets leder og jaktlagets faste medlemmer med bostedsadresse. Antall medlemmer på jaktlaget må minimum være det som er oppgitt som minste antall jegere i tabellene over.
  • Hvilket jaktfelt det søkes på som 1. valg, 2. valg og 3. valg

 

Søknad sendes på epost til hhv. romedal.almenning@rasa.no eller stange.almenning@rasa.no innen 1. januar 2023.

Spørsmål rettes til Gaute Nøkleholm, gaute.nokleholm@rasa.no / 41442992

 

Oversikt over jaktfelt i Romedal Almenning

Jaktfeltnr.

Jaktfeltnavn

Ca. areal (dekar)

Min. ant. jegere

1

Brunstadmarka

12500

6

2

Bygdeberget

13000

6

3

Siltjernsberget

16000

6

4

Høgfallet

16000

6

5

Stentjernsmarka

15000

6

6

Grasberget

16000

6

7

Gåsvassdalen

11000

6

8

Rasalia

11000

6

9

Malungen

23000

10

10

Gammelseterberget

22000

10

11

Gaustadseterberget

25000

10

12

Oppsalskogen

22000

10

13

Skoberget

18000

10

14

Tronshatten

23000

10

Oversikt over jaktfelt i Stange Almenning

Jaktfeltnr.

Jaktfeltnavn

Ca. areal (dekar)

Min. ant. jegere

1

Rundhaugen

12500

6

2

Langfalla

12500

6

3***

Busterud***

13500

6

4/5**

Elgmyra/Ottvangen**

20000

8

6

Romseterberget

12000

6

7

Åberget

12500

6

8

Knuken

12500

6

9

Rasaberget

12500

6

10

Remmenvangen

9500

6

** Elgmyra og Ottvangen jaktfelt slås sammen til et jaktfelt med nordgrense langs Spitalsvegen. Områder som unntas fra jakt rundt hyttefelt økes noe.

*** Jaktfeltgrense endres noe ved at sørgrense mot terreng 4/5 flyttes til Spitalsvegen.

 

SE JAKTKART