• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Bruksrett

Her finner du informasjon for bruksberettigede i allmenningene.

Bruksrett ligger til de jordbrukseiendommer innen bygdelaget som fra gammel tid har utøvd bruksrett i allmenningen. Med jordbrukseiendommer forstås eiendommer som etter dyrket areal, beliggenhet, bebyggelse og bruk har karakter av jordbruk.