• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Hva er en allmenning?

Nærmere beskrivelse

Vi har tre typer allmenninger. Statsallmenningene, som er eid av staten, bygdeallmenninger som er eid av de som driver jordbruk i bygdelaget og privatallmenninger hvor mer enn 50 % er eid av en enkelteier. Denne siste formen er svært uvanlig. Våre to allmenninger er bygdeallmenninger og har til sammen (ved utgangen av 2019) i underkant av 1000 eiere/bruksberettigede. 

Les mer

 

Romedal Almenning

Romedal Almenning ble solgt i 1672 til trelasthandlere i Christiania. Fram til 1846 er det flere forskjellige eiere, men da selges Romedal Almenning til ”Westye Egeberg & co”. Bygdas befolkning hadde hele tida bruksrett i allmenningen med uttak av virke til eget bruk, beite og seterrett, og rett til småviltjakt og fiske.
 

Stange Almenning

Stange Almenning ble solgt til trelasthandlere i 1668. De neste 100 årene var det flere forskjellige eiere. I 1787 kjøpte familien Anker i Christiania allmenningen. Imidlertid ble det en anstrengt økonomi i selskapet, slik at skogene syd i Stange kom på salg rundt 1820.