• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Vinterstengte veger

Onsdag 27. November 2019

vinter web

Kartet over skogsbilveger er nå oppdatert, og alle veger som er stengt med bom eller som ikke brøytes for kjøring med bil er markert med rødt. Veg som ikke er brøytet for kjøring med bil regnes som utmark, og motorferdsel på disse reguleres av motorferdselloven.

Skrevet av Hege