• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Revidering av bruksreglene – høring for bruksberettigede

Mandag 18. November 2019

lover og regler web

Styrene i Romedal Almenning og Stange Almenning har utarbeidet utkast til reviderte bruksregler for allmenningene. Utkastene er lagt ut til gjennomsyn for de bruksberettigede på allmenningskontoret og på allmenningenes nettside:

Utkast til reviderte bruksregler Romedal Almenning

Utkast til reviderte bruksregler Stange Almenning

Bruksreglene legges til grunn for forvaltning og administrasjon av allmenningen og for utøvelse av bruksrettene ved siden av bestemmelsene i lov om bygdeallmenninger og annet lovverk. Bruksreglene skal gjennomgås og eventuelt endres minst hvert 20. år.

Kunngjøring om høring annonseres i Hamar Arbeiderblad 20. november 2019
Høringsfrist: 18. desember 2019

Uttalelser sendes på e-post til romedal.almenning@rasa.no / stange.almenning@rasa.no eller i brev til Vallsetvegen 297, 2330 Vallset. Uttalelsene må være allmenningskontoret i hende innen fristen.

Når høringsfristen er ute, skal utkastet og eventuelle innkomne uttalelser sendes inn til Landbruks- og matdepartementet for godkjenning. Bruksreglene trer i kraft fire uker etter at de er kunngjort. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere bruksregler.

Ved spørsmål, kontakt oss gjerne på e-post eller tlf. 62 58 53 60.

Skrevet av Hege