• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
 • Telefon 62 58 53 60

Oppsummering av endringer i regelverket for bruksrett Stange Almenning

Onsdag 15. Januar 2020

2018 03 30 19.01 lavere

Informasjon til bruksberettigede i Stange Almenning

Styret har med bakgrunn i spørreundersøkelsen blant eierne, samt de siste årenes utbetalinger, revidert og endret regler og satser for bruksrett i Stange Almenning. De største endringene og presiseringene er gjengitt nedenfor. Fullstendig regelverk og satser ligger på siden for regler og retningslinjer. Vi håper du gjør deg kjent med disse for å se hva du har krav på av ytelser.

 • Satsene for vedlikehold og ombygging på både drift- og våningshus er økt vesentlig
 • Satsene for nybygg bolig og garasje er økt vesentlig
 • Satser for gjerdemateriell, grøfterør og kummer er økt
 • Det gjeninnføres bruksrett på flis til husdyr i næring
 • Det gis ytelser til hus som er relevante for drifta uavhengig av om eiendommen drives av eier eller om jorda leies ut. Arealet som hører til eiendommen legger fortsatt grunnlaget for det jordbruksmessige behovet for hus. Det er eiers eget valg hvordan eiendommen drives. Det viktige for allmenningens vurdering er at jorda på eiendommen holdes i hevd, dvs. minimum at det høstes en gang i året og avlingen brukes
 • Det kreves fortsatt egen søknad på tiltak der eier ikke bor på eiendommen. Det er allikevel ikke lenger krav om at eier bor på eiendommen for å utbetale ytelsen som innvilges, tidligere vedtak på at bruksrett holdes tilbake til eier tilflytter eiendommen vil nå bli betalt ut. Vennligst ta kontakt dersom du mener du og din eiendom er i denne situasjonen.
 • Alle satser er justert iht. prisstigning byggevarer
 • Til slutt presiserer vi at det fortsatt er slik at prosjekter der ytelsen vil overstige 50.000,- krever prosjektsøknad. Det gis ikke ytelser for prosjekter eldre enn inneværende år + to år. Strekker arbeidene seg utover denne fristen er det viktig at allmenningen varsles slik at fristen kan forlenges.
  Ved ombygging av driftsbygninger med tanke på annet bruksområde kreves det søknad i forkant selv om ytelsene ikke overstiger 50.000,-

Styret i Stange Almenning